Gwarchod y Copaon Gyda’n Gilydd

Newyddion

Ras Yr Wyddfa

Mae Ras Yr Wyddfa yn ddiwrnod mawr i bentref Llanberis a’r ardal bob blwyddyn gyda nifer yn heidio yno i weld y rhedwyr yn dechrau’r ras ac i weld y cyffro wrth iddynt ddod yn o li lawr. Mae nifer hefyd yn cerdded i fyny llwybr Llanberis tuag at gopa’r Wyddfa i weld y rhedwyr yn dygymod a elfenau anodd a heriol y ras ar y mynydd ei hyn. Read more

Wardeiniaid Gwirfoddol yn dychwelyd ar Yr Wyddfa

Da ni’n ffodus iawn yma ar Yr Wyddfa i gael Tim o Wardeiniaid Gwirfoddol ers dwy flynedd bellach a braf iawn oedd cael eu croesawu’n ol yn gynnar eleni ar gyfer y Pasg a’r tymor sydd i ddod.

Mae rol Warden Gwirfoddol yn un amrywiol iawn gyda pob diwrnod yn wahanol a heriol o bryd iw gilydd yn enwedig mewn tywydd eithafol! Mae’n cynnwys darparu gwybodaeth a chynghori’r cyhoedd ar y llwybrau yn ogystal a rhannu negeseuon pwysig ynglun a diogelwch ar y mynydd. Maent hefyd yn clirio sbwriel oddi ar y llwybrau prysuraf yn ogystal a gwneud gwaith cynnal a chadw.

Mae rhai wedi bod hefo ni ers eu sefydlu ond mae hi’n dda hefyd cael croesawu rhai newydd i’r tim!

Eleni mae yna ddeg o Wardeiniaid Gwirfoddol newydd wedi dechrau gyda ni felly cyn y Pasg cafwyd diwrnod i groesawu pawb gan rhoi rhywfaint o hyfforddiant iddynt tra’n mynd allan ar y mynydd.

Roedd hi’n wych gweld y Wardeiniaid Gwirfoddol sydd hefo ni ers y dechrau’n rhannu eu profiad a’r rhai newydd. Bu i ni gael sawl senario gwahanol allan mewn amryw o lefydd ar ein taith. Roedd hyn yn cynnwys y math o gyngor i roi i grwp o gerddwyr yn Bwlch y  Moch oedd eisiau gwybod yr elfennau ar Grib Goch yn ogystal a cynghori beicwyr mynydd ger Llyn Llydaw o’r cytundeb gwirfoddol sydd ar lwybrau’r Wyddfa .

Da ni’n gwerthfawrogi eu hymdrechion yn fawr yma ar Yr Wyddfa ac yn edrych ymlaen i weithio hefo nhw’n y tymor a gobeithio’r blynyddoedd sydd i ddod!

CePbDP5WwAEAnum
FullSizeRender

Gaeaf Garw

Gan Rhys Wheldon-Roberts, Warden Ardal Gynorthwyol Yr Wyddfa, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Rhys Wheldon-Roberts from the Winter Conditions Reporting Team

Mae’r Hydref a’r Gaeaf yn dod ag ymdeimlad gwahanol iawn i’r Wyddfa. Erbyn Tachwedd mae nifer o’r elfennau sy’n cyfrannu tuag at brysurdeb yr Haf wedi mynd. Mae’r trên bach a Hafod Eryri wedi cau, mae’r rhan fwyaf o’r adar mynydd wedi gadael neu wedi distewi ac mae’r nifer o gerddwyr bellach yn llawer llai. Er hyn mae gwaith yn parhau ar Yr Wyddfa drwy gydol y flwyddyn. Mae’r Hydref yn cynnig ffenestr o amser gwerthfawr i’r Wardeniaid a’r Gweithwyr Stâd fynd at i wneud gwaith cynnal a chadw pwysig ar y llwybrau.

Mae Tachwedd yn nodi dechrau ein Hadroddiadau Amodau Dan Draed sy’n adrodd ar sut amodau gaeafol sydd i’w cael ar Yr Wyddfa drwy’r gaeaf. Mae’r Wardeniaid yn anelu am y copa i asesu cyflwr unrhyw eira a rhew, gyda’r nod o gyflawni adroddiad syml, i’r cyhoedd, o sut amodau sydd i’w cael ar y mynydd. Yn ogystal bydd y Wardeniaid yn rhoi cyngor elfennol ar ba fath o gyfarpar sydd ei angen mewn amodau o’r fath. Mae’r adroddiadau yma yn cael eu cyflawni 3 i 4 gwaith yr wythnos ac maent yn cael eu cyflwyno i’r Met Office i’w harddangos ar eu Rhagolygon Ardaloedd Mynyddig.

The PyG track in winter conditions
The PyG track in winter conditions

Mae’r mynyddoedd yn amgylchedd gwbl wahanol yn y gaeaf. Mae amodau’r tywydd a’r diwrnodau byr yn golygu fod cerdded yn y mynyddoedd yr adeg yma yn dipyn mwy o her. Mae cymryd sylw o’r rhagolygon tywydd a gwisgo’r cyfarpar cywir yn hanfodol er mwyn cael mwynhau’r mynyddoedd.

Am fwy o wybodaeth ar y rhagolygon tywydd diweddaraf gwelwch: http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/mountain-forecasts/snowdonia#?tab=mountainWeather

Neu dilynwch yr Adroddiadau Amodau Dan Draed ar Trydar: @snowdonweather, @MountainSafe

Am gyngor ynglŷn â cherdded mynydd yn y gaeaf gwelwch: <http://www.ukhillwalking.com/articles/page.php?id=4261>