Gwarchod y Copaon Gyda’n Gilydd

Newyddion

Cyfle i fod yn ran o astudiaeth Her y 3 Copa!

Hyrwyddo diogelwch mynydd, diogelu’r dirwedd, a gwella’r profiad awyr agored mewn heriau mynydda.

 

Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn astudiaeth ar eich canfyddiadau a’ch profiadau o Her y 3 Copa. Cynhelir yr astudiaeth hon gan Dr Antonia Ivaldi a’r Athro Mark Whitehead o Brifysgol Aberystwyth, mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Cyn i chi benderfynu, mae’n bwysig eich bod chi’n deall pam mae’r ymchwil yn cael ei gynnal, a beth yn union y bydd angen i chi ei wneud. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth ganlynol yn ofalus os gwelwch yn dda, a gofynnwch i mi os oes unrhyw beth yn aneglur neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth. Diolch i chi am ddarllen hyn.

 

Beth yw diben y prosiect?

Nod yr astudiaeth ansoddol beilot hon yw archwilio amrywiaeth o safbwyntiau, gwybodaeth, profiadau, a gwerthoedd yn ymwneud â Her y 3 Copa o safbwynt cerddwyr yn ogystal â rhanddeiliaid. Mae heriau awyr agored megis Her y 3 Copa yn gyfle i hyrwyddo arferion diogelwch mynydd, penderfyniadau da a sgiliau cynllunio, a chodi ymwybyddiaeth ynghylch ffyrdd o ddiogelu’r dirwedd. Ar ben hynny maent yn ffordd o annog twristiaid i ymweld â’r parciau cenedlaethol, gan o bosib ennyn diddordeb mewn mwy o weithgareddau awyr agored, sydd â manteision cydnabyddedig ychwanegol ar gyfer iechyd a lles. Mae hyn yn bwysig, o ystyried bod ymchwil yn dangos mor werthfawr yw gweithgareddau awyr agored o safbwynt iechyd, lles a mwynhad yr unigolyn. Gyda’r nod cyffredinol o gasglu rhagor o dystiolaeth empirig i ategu’r canllawiau a’r cyngor sydd eisoes ar gael, bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar brofiadau a chanfyddiadau cerddwyr a rhanddeiliaid am y digwyddiad, yn enwedig rhesymau cerddwyr dros gymryd rhan, eu strategaethau wrth wneud penderfyniadau, a’u profiad cyffredinol o ran mwynhad, iechyd a lles.

 

A oes rhaid i mi gymryd rhan?

Gofynnir i chi gymryd rhan gan eich bod yn gerddwr sydd wedi cymryd rhan yn Her y 3 Copa yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae cymryd rhan yn yr astudiaeth hon yn gwbl wirfoddol, ac os nad ydych am gymryd rhan dywedwch hynny os gwelwch yn dda. Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan, rhoddir y daflen wybodaeth hon i chi i’w chadw (a gofynnir i chi lofnodi ffurflen gydsynio). Os byddwch yn newid eich meddwl yn ddiweddarach, gallwch dynnu’n ôl o’r astudiaeth ar unrhyw adeg, a heb gosb, hyd at 16/01/2018. Ar ôl y dyddiad hwn bydd y data yn cael ei ysgrifennu er mwyn ei ddosbarthu. Fel arwydd bach o’n diolchgarwch i chi am gymryd rhan, hoffai tîm y prosiect gynnig e-daleb Cotswold Outdoor gwerth £10 i chi.

 

Beth fydd yn digwydd i mi os byddaf yn cymryd rhan?

Gofynnir i chi gymryd rhan mewn un cyfweliad unigol a fydd yn para tua 45 munud. Bydd hyn yn digwydd ar amser sy’n gyfleus i chi, trwy Skype. Cewch eich holi am eich canfyddiadau a’ch profiadau o Her y 3 Copa fel cerddwr, pam roeddech am gymryd rhan, eich strategaethau ar gyfer gwneud penderfyniadau a pharatoi, a’i rôl o safbwynt mwynhad, iechyd a lles, er enghraifft. Os na fyddwch am ateb unrhyw gwestiwn penodol, ni fydd rhaid i chi wneud hynny, a bydd croeso i chi symud ymlaen i’r cwestiwn nesaf. Sylwch, gan fod yr ymchwil yn cael ei gynnal gan ymchwilydd diGymraeg, bydd y cyfweliadau ac unrhyw ohebiaeth bellach yn digwydd trwy gyfrwng y Saesneg.

 

Beth yw’r anfanteision a’r risgiau posibl a allai godi wrth gymryd rhan?

Ni ragwelir bod unrhyw risgiau yn gysylltiedig â’r astudiaeth hon ac rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau cymryd rhan. Er nad yw’n debygol o ddigwydd, os byddwch yn teimlo bod y cyfweliad yn emosiynol, neu os yw’n codi materion iechyd sy’n gysylltiedig â cherdded, a’ch bod yn dymuno trafod rhai o’r materion sy’n codi gydag ymgynghorydd hyfforddedig, cewch eich cyfeirio at y llinell gymorth SupportLine 01708 765200, neu eich Meddyg Teulu, fel bo’n briodol.

 

A fydd fy nghyfranogiad yn y prosiect hwn yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Dim ond y tîm ymchwil (Dr Antonia Ivaldi, yr Athro Mark Whitehead, a chwmni trawsgrifio allanol a fydd yn llofnodi cytundeb cyfrinachedd) fydd yn gweld y data. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi (e.e., manylion cyswllt) yn cael ei chadw’n gyfrinachol a bydd eich ffurflen gydsynio, sy’n cynnwys eich enw a’ch llofnod, yn cael ei storio’n ddiogel mewn cabinet ffeilio dan glo yn swyddfa’r prif ymchwilydd. Bydd eich cyfweliad yn gwbl ddienw i sicrhau nad oes unrhyw beth yn y cyfweliad sy’n datgelu pwy ydych chi. Mae’n bosib y bydd darnau o’r cyfweliadau yn cael eu defnyddio wrth lunio adroddiadau ar y canlyniadau ac mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol, ond bydd y rhain hefyd yn gwbl ddienw. Bydd ffeil sain y cyfweliadau a’r trawsgrifiad yn cael eu storio’n ddiogel ar gyfrifiadur a ddiogelir gan gyfrinair.

 

Beth fydd yn digwydd yn syth ar ôl i’r data gael ei gasglu?

Bydd gennych gyfle i ofyn cwestiynau pellach ynglŷn â’r astudiaeth os byddwch yn dymuno gwneud hynny.

 

Pwy sydd wedi adolygu’r prosiect?

Adolygwyd y prosiect hwn gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Adran Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth. Cynhelir yr ymchwil yn unol â Chod Ymddygiad Moesegol Cymdeithas Seicolegol Prydain.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Dr Antonia Ivaldi, C.Psychol.

Adran Seicoleg

Penbryn 5

Prifysgol Aberystwyth

Penglais

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3UX

Ffôn: 01970 62 8467

E-bost: ani@aber.ac.uk

Hyfforddiant i’n Wardeiniaid Gwirfoddol

Mae’n Wardeiniaid Gwirfoddol wedi bod yn brysur ers misoedd bellach yn cynghori cerddwyr at yr hyn y bydd angen wrth gerdded yn ogystal â chodi canoedd o fagiau o sbwriel y mae pobl yn gadael ar y mynydd. Dydd Sul cafwyd diwrnod go wahanol wrth i rai fentro i fannau distawach Yr Wyddfa i ddysgu mwy am ddaeareg gyda’r arbenigwr Paul Gannon. Diwrnod diddorol iawn gyda phawb wedi mwynhau!

Cyfnod prysur i’n gwirfoddolwyr!

 

    

 

Rydym yn ffodus iawn o gael help nifer o wirfoddolwyr i’n helpu gydag amryw o dasgau ar Yr Wyddfa.

Gyda phrysurdeb ymwelwyr yn dechrau distewi erbyn hyn mae yn bwysig gwneud gwaith cynnal a chadw ar y llwybrau. Bu criw o weithwyr Tesco yn gwirfoddoli hefo ni yn agor draeniau a ffosydd ar ochr llwybr y PyG yn ogystal â chriw arall yn gwneud gwaith yng ngardd Gwyllt Beddgelert. Yn ogystal bu criw o Gymdeithas Eryri’n helpu’n gwneud yr un gwaith ar lwybr Llanberis y diwrnod wedyn.

Rydym yn ddiolchgar iawn o’u gwaith fydd yn siŵr o helpu cyn i law trwm a stormydd y gaeaf ddod!

Ras Yr Wyddfa

Mae Ras Yr Wyddfa yn ddiwrnod mawr i bentref Llanberis a’r ardal bob blwyddyn gyda nifer yn heidio yno i weld y rhedwyr yn dechrau’r ras ac i weld y cyffro wrth iddynt ddod yn o li lawr. Mae nifer hefyd yn cerdded i fyny llwybr Llanberis tuag at gopa’r Wyddfa i weld y rhedwyr yn dygymod a elfenau anodd a heriol y ras ar y mynydd ei hyn. Read more

Wardeiniaid Gwirfoddol yn dychwelyd ar Yr Wyddfa

Da ni’n ffodus iawn yma ar Yr Wyddfa i gael Tim o Wardeiniaid Gwirfoddol ers dwy flynedd bellach a braf iawn oedd cael eu croesawu’n ol yn gynnar eleni ar gyfer y Pasg a’r tymor sydd i ddod.

Mae rol Warden Gwirfoddol yn un amrywiol iawn gyda pob diwrnod yn wahanol a heriol o bryd iw gilydd yn enwedig mewn tywydd eithafol! Mae’n cynnwys darparu gwybodaeth a chynghori’r cyhoedd ar y llwybrau yn ogystal a rhannu negeseuon pwysig ynglun a diogelwch ar y mynydd. Maent hefyd yn clirio sbwriel oddi ar y llwybrau prysuraf yn ogystal a gwneud gwaith cynnal a chadw.

Mae rhai wedi bod hefo ni ers eu sefydlu ond mae hi’n dda hefyd cael croesawu rhai newydd i’r tim!

Eleni mae yna ddeg o Wardeiniaid Gwirfoddol newydd wedi dechrau gyda ni felly cyn y Pasg cafwyd diwrnod i groesawu pawb gan rhoi rhywfaint o hyfforddiant iddynt tra’n mynd allan ar y mynydd.

Roedd hi’n wych gweld y Wardeiniaid Gwirfoddol sydd hefo ni ers y dechrau’n rhannu eu profiad a’r rhai newydd. Bu i ni gael sawl senario gwahanol allan mewn amryw o lefydd ar ein taith. Roedd hyn yn cynnwys y math o gyngor i roi i grwp o gerddwyr yn Bwlch y  Moch oedd eisiau gwybod yr elfennau ar Grib Goch yn ogystal a cynghori beicwyr mynydd ger Llyn Llydaw o’r cytundeb gwirfoddol sydd ar lwybrau’r Wyddfa .

Da ni’n gwerthfawrogi eu hymdrechion yn fawr yma ar Yr Wyddfa ac yn edrych ymlaen i weithio hefo nhw’n y tymor a gobeithio’r blynyddoedd sydd i ddod!

CePbDP5WwAEAnum
FullSizeRender

Gaeaf Garw

Gan Rhys Wheldon-Roberts, Warden Ardal Gynorthwyol Yr Wyddfa, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Rhys Wheldon-Roberts from the Winter Conditions Reporting Team

Mae’r Hydref a’r Gaeaf yn dod ag ymdeimlad gwahanol iawn i’r Wyddfa. Erbyn Tachwedd mae nifer o’r elfennau sy’n cyfrannu tuag at brysurdeb yr Haf wedi mynd. Mae’r trên bach a Hafod Eryri wedi cau, mae’r rhan fwyaf o’r adar mynydd wedi gadael neu wedi distewi ac mae’r nifer o gerddwyr bellach yn llawer llai. Er hyn mae gwaith yn parhau ar Yr Wyddfa drwy gydol y flwyddyn. Mae’r Hydref yn cynnig ffenestr o amser gwerthfawr i’r Wardeniaid a’r Gweithwyr Stâd fynd at i wneud gwaith cynnal a chadw pwysig ar y llwybrau.

Mae Tachwedd yn nodi dechrau ein Hadroddiadau Amodau Dan Draed sy’n adrodd ar sut amodau gaeafol sydd i’w cael ar Yr Wyddfa drwy’r gaeaf. Mae’r Wardeniaid yn anelu am y copa i asesu cyflwr unrhyw eira a rhew, gyda’r nod o gyflawni adroddiad syml, i’r cyhoedd, o sut amodau sydd i’w cael ar y mynydd. Yn ogystal bydd y Wardeniaid yn rhoi cyngor elfennol ar ba fath o gyfarpar sydd ei angen mewn amodau o’r fath. Mae’r adroddiadau yma yn cael eu cyflawni 3 i 4 gwaith yr wythnos ac maent yn cael eu cyflwyno i’r Met Office i’w harddangos ar eu Rhagolygon Ardaloedd Mynyddig.

The PyG track in winter conditions
The PyG track in winter conditions

Mae’r mynyddoedd yn amgylchedd gwbl wahanol yn y gaeaf. Mae amodau’r tywydd a’r diwrnodau byr yn golygu fod cerdded yn y mynyddoedd yr adeg yma yn dipyn mwy o her. Mae cymryd sylw o’r rhagolygon tywydd a gwisgo’r cyfarpar cywir yn hanfodol er mwyn cael mwynhau’r mynyddoedd.

Am fwy o wybodaeth ar y rhagolygon tywydd diweddaraf gwelwch: http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/mountain-forecasts/snowdonia#?tab=mountainWeather

Neu dilynwch yr Adroddiadau Amodau Dan Draed ar Trydar: @snowdonweather, @MountainSafe

Am gyngor ynglŷn â cherdded mynydd yn y gaeaf gwelwch: <http://www.ukhillwalking.com/articles/page.php?id=4261>