Gwarchod y Copaon Gyda’n Gilydd

All posts by: Carwyn

Take part in a study regarding the 3 Peaks Challenge!

Promoting mountain safety, protecting the landscape, and enhancing the outdoors experience in mountaineering challenge events.

 

You are being invited to take part in a study on your perceptions and experiences of the 3 Peaks Challenge. This study is being conducted by Dr Antonia Ivaldi and Professor Mark Whitehead from Aberystwyth University, in collaboration with the Snowdonia National Park Authority. Before you decide, it is important for you to understand why the research is being done and what it will involve. Please take time to read the following information carefully and ask me if there is anything that is not clear or if you would like more information. Thank you for reading this.

 

What is the purpose of the project?

This pilot qualitative study aims to examine a range of perspectives, knowledge, experiences, and values aligned to the 3 Peaks for walkers and stakeholders alike. Outdoors challenge events, such as 3 Peaks, produce a complex interplay of promoting knowledge of mountain safety practices, good decision making and planning, and awareness of how to protect the landscape, whilst increasing tourism to the national parks that can result in a lasting engagement with the outdoors, that has additional recognized benefits for health and wellbeing. This is important, given the research that documents the value of outdoors engagement on an individual’s health, well-being and enjoyment. With the overall aim of gaining additional empirical support to complement existing guidelines and advice, this study aims to explore walkers’ and stakeholders’ perceptions and experiences of the event, in particular, walkers’ reasons for engagement, decision making strategies, and overall experience for enjoyment, health and wellbeing.

 

Do I have to take part?

You have been asked to take part as you are a walker who has taken part in the 3 Peaks in the last year. Taking part in this research is entirely voluntary, and if you do not wish to take part please say so. If you decide to take part you will be given this information sheet to keep (and be asked to sign a consent form). If you later change your mind and no longer wish to take part, you can withdraw from the study at any time, and without penalty, until January 16th 2018, after which the data will written up for dissemination. As a small gesture of gratitude for your participation, the project team would like to offer you a £10 e-voucher for Cotswold Outdoor.

 

What will happen to me if I take part?

You will be asked to take part in one individual interview lasting approximately 45 mins. This will take place at a time that is convenient to you and via Skype. You will be asked questions on what are your perceptions and experiences of the 3 Peaks Challenge as a walker, why you wanted to take part, your decision making and preparation strategies, and its role for enjoyment, health and well-being, for example. If there is a question that you do not wish to answer, you are not obliged to do so and you are free to move onto the next question. Please note that, as the research is being conducted by a non-Welsh speaker, the interviews and further correspondence will take place in English.

 

What are the possible disadvantages and risks of taking part?

There are no foreseeable risks associated with this study and it is hoped that you enjoy taking part. In the unlikely event that you find the interview emotive, or it raises health issues associated with walking, and you wish to talk through some of the issues raised with a trained adviser, you will be referred to the helpline SupportLine 01708 765200, or your GP, as appropriate.

 

Will my taking part in this project be kept confidential?

Only the research team (Dr Antonia Ivaldi, Professor Mark Whitehead, and an external transcription company who will sign a confidentially agreement) will have access to the data. All personal information relating to you (e.g., contact details) will be kept confidential and your consent form, which contains your name and signature, will be stored securely in a locked filing cabinet in the lead researcher’s office. Your interview will be fully anonymized so that there is nothing in the interview that gives away your identity. Extracts of the interviews may be used in the reporting of the results and in future publications, but these will also be fully anonymized. The audio file of the interviews and subsequent transcript will be stored securely on a password protected computer.

 

What happens immediately after data collection?

You will have the opportunity to ask further questions regarding the study should you wish to do so.

 

Who has reviewed the project?

This project has been reviewed by the Department of Psychology’s Research Ethics Committee, Aberystwyth University. The research will be conducted in accordance with the British Psychological Society’s Ethical Code of Conduct.

 

Contact for further information

Dr Antonia Ivaldi, C.Psychol.

Department of Psychology

Penbryn 5

Aberystwyth University

Penglais

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3UX

Telephone: 01970 62 8467

Email: ani@aber.ac.uk

Cyfle i fod yn ran o astudiaeth Her y 3 Copa!

Hyrwyddo diogelwch mynydd, diogelu’r dirwedd, a gwella’r profiad awyr agored mewn heriau mynydda.

 

Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn astudiaeth ar eich canfyddiadau a’ch profiadau o Her y 3 Copa. Cynhelir yr astudiaeth hon gan Dr Antonia Ivaldi a’r Athro Mark Whitehead o Brifysgol Aberystwyth, mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Cyn i chi benderfynu, mae’n bwysig eich bod chi’n deall pam mae’r ymchwil yn cael ei gynnal, a beth yn union y bydd angen i chi ei wneud. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth ganlynol yn ofalus os gwelwch yn dda, a gofynnwch i mi os oes unrhyw beth yn aneglur neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth. Diolch i chi am ddarllen hyn.

 

Beth yw diben y prosiect?

Nod yr astudiaeth ansoddol beilot hon yw archwilio amrywiaeth o safbwyntiau, gwybodaeth, profiadau, a gwerthoedd yn ymwneud â Her y 3 Copa o safbwynt cerddwyr yn ogystal â rhanddeiliaid. Mae heriau awyr agored megis Her y 3 Copa yn gyfle i hyrwyddo arferion diogelwch mynydd, penderfyniadau da a sgiliau cynllunio, a chodi ymwybyddiaeth ynghylch ffyrdd o ddiogelu’r dirwedd. Ar ben hynny maent yn ffordd o annog twristiaid i ymweld â’r parciau cenedlaethol, gan o bosib ennyn diddordeb mewn mwy o weithgareddau awyr agored, sydd â manteision cydnabyddedig ychwanegol ar gyfer iechyd a lles. Mae hyn yn bwysig, o ystyried bod ymchwil yn dangos mor werthfawr yw gweithgareddau awyr agored o safbwynt iechyd, lles a mwynhad yr unigolyn. Gyda’r nod cyffredinol o gasglu rhagor o dystiolaeth empirig i ategu’r canllawiau a’r cyngor sydd eisoes ar gael, bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar brofiadau a chanfyddiadau cerddwyr a rhanddeiliaid am y digwyddiad, yn enwedig rhesymau cerddwyr dros gymryd rhan, eu strategaethau wrth wneud penderfyniadau, a’u profiad cyffredinol o ran mwynhad, iechyd a lles.

 

A oes rhaid i mi gymryd rhan?

Gofynnir i chi gymryd rhan gan eich bod yn gerddwr sydd wedi cymryd rhan yn Her y 3 Copa yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae cymryd rhan yn yr astudiaeth hon yn gwbl wirfoddol, ac os nad ydych am gymryd rhan dywedwch hynny os gwelwch yn dda. Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan, rhoddir y daflen wybodaeth hon i chi i’w chadw (a gofynnir i chi lofnodi ffurflen gydsynio). Os byddwch yn newid eich meddwl yn ddiweddarach, gallwch dynnu’n ôl o’r astudiaeth ar unrhyw adeg, a heb gosb, hyd at 16/01/2018. Ar ôl y dyddiad hwn bydd y data yn cael ei ysgrifennu er mwyn ei ddosbarthu. Fel arwydd bach o’n diolchgarwch i chi am gymryd rhan, hoffai tîm y prosiect gynnig e-daleb Cotswold Outdoor gwerth £10 i chi.

 

Beth fydd yn digwydd i mi os byddaf yn cymryd rhan?

Gofynnir i chi gymryd rhan mewn un cyfweliad unigol a fydd yn para tua 45 munud. Bydd hyn yn digwydd ar amser sy’n gyfleus i chi, trwy Skype. Cewch eich holi am eich canfyddiadau a’ch profiadau o Her y 3 Copa fel cerddwr, pam roeddech am gymryd rhan, eich strategaethau ar gyfer gwneud penderfyniadau a pharatoi, a’i rôl o safbwynt mwynhad, iechyd a lles, er enghraifft. Os na fyddwch am ateb unrhyw gwestiwn penodol, ni fydd rhaid i chi wneud hynny, a bydd croeso i chi symud ymlaen i’r cwestiwn nesaf. Sylwch, gan fod yr ymchwil yn cael ei gynnal gan ymchwilydd diGymraeg, bydd y cyfweliadau ac unrhyw ohebiaeth bellach yn digwydd trwy gyfrwng y Saesneg.

 

Beth yw’r anfanteision a’r risgiau posibl a allai godi wrth gymryd rhan?

Ni ragwelir bod unrhyw risgiau yn gysylltiedig â’r astudiaeth hon ac rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau cymryd rhan. Er nad yw’n debygol o ddigwydd, os byddwch yn teimlo bod y cyfweliad yn emosiynol, neu os yw’n codi materion iechyd sy’n gysylltiedig â cherdded, a’ch bod yn dymuno trafod rhai o’r materion sy’n codi gydag ymgynghorydd hyfforddedig, cewch eich cyfeirio at y llinell gymorth SupportLine 01708 765200, neu eich Meddyg Teulu, fel bo’n briodol.

 

A fydd fy nghyfranogiad yn y prosiect hwn yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Dim ond y tîm ymchwil (Dr Antonia Ivaldi, yr Athro Mark Whitehead, a chwmni trawsgrifio allanol a fydd yn llofnodi cytundeb cyfrinachedd) fydd yn gweld y data. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi (e.e., manylion cyswllt) yn cael ei chadw’n gyfrinachol a bydd eich ffurflen gydsynio, sy’n cynnwys eich enw a’ch llofnod, yn cael ei storio’n ddiogel mewn cabinet ffeilio dan glo yn swyddfa’r prif ymchwilydd. Bydd eich cyfweliad yn gwbl ddienw i sicrhau nad oes unrhyw beth yn y cyfweliad sy’n datgelu pwy ydych chi. Mae’n bosib y bydd darnau o’r cyfweliadau yn cael eu defnyddio wrth lunio adroddiadau ar y canlyniadau ac mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol, ond bydd y rhain hefyd yn gwbl ddienw. Bydd ffeil sain y cyfweliadau a’r trawsgrifiad yn cael eu storio’n ddiogel ar gyfrifiadur a ddiogelir gan gyfrinair.

 

Beth fydd yn digwydd yn syth ar ôl i’r data gael ei gasglu?

Bydd gennych gyfle i ofyn cwestiynau pellach ynglŷn â’r astudiaeth os byddwch yn dymuno gwneud hynny.

 

Pwy sydd wedi adolygu’r prosiect?

Adolygwyd y prosiect hwn gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Adran Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth. Cynhelir yr ymchwil yn unol â Chod Ymddygiad Moesegol Cymdeithas Seicolegol Prydain.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Dr Antonia Ivaldi, C.Psychol.

Adran Seicoleg

Penbryn 5

Prifysgol Aberystwyth

Penglais

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3UX

Ffôn: 01970 62 8467

E-bost: ani@aber.ac.uk

Training for our Volunteer Wardens

Our Volunteer Warden team have been very busy for months now providing information to the public as well as collecting hundreds of litter bags from litter that’s been left on the paths. On Sunday we had quite a different day as we ventured to quieter parts of Yr Wyddfa to learn more about the geology of the area with expert Paul Gannon. A very interesting day that everyone enjoyed!

 

Hyfforddiant i’n Wardeiniaid Gwirfoddol

Mae’n Wardeiniaid Gwirfoddol wedi bod yn brysur ers misoedd bellach yn cynghori cerddwyr at yr hyn y bydd angen wrth gerdded yn ogystal â chodi canoedd o fagiau o sbwriel y mae pobl yn gadael ar y mynydd. Dydd Sul cafwyd diwrnod go wahanol wrth i rai fentro i fannau distawach Yr Wyddfa i ddysgu mwy am ddaeareg gyda’r arbenigwr Paul Gannon. Diwrnod diddorol iawn gyda phawb wedi mwynhau!

A busy time for our Volunteers on Snowdon

We’re very fortunate to have the help of many volunteers on Yr Wyddfa (Snowdon) that help with a variety of tasks.

With the number of walkers reduced significantly in recent weeks it’s vital to do as much repair and maintenance work as possible on the footpaths. A group of Tesco workers volunteered to help open up drains and ditches on the PyG track as well as work in our Wildlife Garden in Beddgelert. The following day we had Snowdonia Society volunteers help us do the same work on the Llanberis path.

 

We’re very grateful of their help as it’s vitally important work to do before the heavy rain and winter storms start!

 

Cyfnod prysur i’n gwirfoddolwyr!

 

    

 

Rydym yn ffodus iawn o gael help nifer o wirfoddolwyr i’n helpu gydag amryw o dasgau ar Yr Wyddfa.

Gyda phrysurdeb ymwelwyr yn dechrau distewi erbyn hyn mae yn bwysig gwneud gwaith cynnal a chadw ar y llwybrau. Bu criw o weithwyr Tesco yn gwirfoddoli hefo ni yn agor draeniau a ffosydd ar ochr llwybr y PyG yn ogystal â chriw arall yn gwneud gwaith yng ngardd Gwyllt Beddgelert. Yn ogystal bu criw o Gymdeithas Eryri’n helpu’n gwneud yr un gwaith ar lwybr Llanberis y diwrnod wedyn.

Rydym yn ddiolchgar iawn o’u gwaith fydd yn siŵr o helpu cyn i law trwm a stormydd y gaeaf ddod!